Who is…

 

Theo Hettema (1965) studeerde theologie in Leiden. Hij promoveerde op een toepassing van de hermeneutiek van de filosoof Paul Ricoeur op de Bijbelse hermeneutiek en de narratieve theologie (Reading for Good. Narrative Ethics and Theology in the Joseph Narrative From the Perspective of Ricoeur’s Hermeneutics (Kampen: Kok Pharos; Leuven: Peeters, 1996).


Daarna publiceerde hij meer op het gebied van hermeneutische theologie. Hij was betrokken bij een project over religieuze polemiek en schreef daarna verschillende artikelen over religie en geweld, en over het theologische vraagstuk van het kwaad. De laatste jaren is zijn aandacht gericht op de plaats van spiritualiteit in de theologie.

Hij is werkzaam geweest als postdoc onderzoeker aan de Universiteit Leiden en aan de Protestantse Theologische Universiteit. Ook heeft hij gewerkt als pastor in diverse functies en als predikant (PKN). Als freelance theoloog is hij o.a. betrokken geweest bij het blad Zoutkorrel (dagopeningen voor middelbare scholen) en bij de methode levensbeschouwing Perspectief voor de bovenbouw havo-vwo (ThiemeMeulenhoff, 2007). Tot 2010 was hij redactielid en hoofdredacteur van het tijdschrift Theologisch Debat (Kok, Kampen). 

Theo Hettema werkt als medewerker categoriaal pastoraat bij het Protestants Landelijk Dienstencentrum. Hij is docent aan het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, gevestigd bij de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Amsterdam. Daarnaast begeleidt hij kerkelijke gemeenten in het ontwikkelen van beleid en toekomstvisie.  Ook is hij supervisor en coach voor professionals in mensgerichte beroepen en pastoraat met de begeleidingspraktijk Weer zin in je werk.

Bibliografie

Theo Hettema (1965) studied theology at Leiden University. He wrote a Ph.D. dissertation on the hermeneutics of the philosopher Paul Ricoeur, applied to Biblical hermeneutics and narrative theology  (Reading for Good. Narrative Ethics and Theology in the Joseph Narrative From the Perspective of Ricoeur’s Hermeneutics (Kampen: Kok Pharos; Leuven: Peeters, 1996).

Afterwards, he continued to publish in the field of hermeneutical theology. He was involved in a project on religious polemics en wrote several articles on religion and violence, en on the theological question of evil. In recent years, his attention has turned towards the place of spirituality in theology.


He has been working as a postdoc research fellow at Leiden University and at the Protestant Theological University. Moreover, he worked as pastor and as minister of the Protestant Church in the Netherlands. As freelance theologian he contributed to a youth periodical and to a method for religious education for secondary schools. Until 2010 he was member of the editorial staff of the Dutch theological journal Theologisch Debat.

Theo Hettema is an academic policy officer special pastoral care at the Service Centre of the Protestant Chuirch. He works as lecturer at the Seminary of the Alliance of Free Evangelical Churches in the Netherlands, located at the Protestant Theological University, Amsterdam. Furthermore, he coaches churches in developing their policy and vision on the future.  He is supervisor and coach for professionals with human interest and for pastors.

Bibliography

Theo Hettema

Theologie, hermeneutiek, spiritualiteit   

Theology, hermeneutics, spirituality